Polityka prywatności

 1. Podstawą prawną polityki prywatności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami oraz inne przepisy obowiązujące.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” jest Move-in  Sp. z o.o. Kryniczno , ul. Parkowa 7, 55-114 Wisznia Mała oraz spółki komandytowe, których komplementariuszem jest Move-in sp. z o.o.
 3. Klientem są wszystkie osoby, które kontaktują się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.move-in.pl lub innego narzędzia teleinformatycznego w celu dokonania zakupu lokalu mieszkalnego, obsługi posprzedażowej lub zapoznania się z bieżącą ofertą handlową Administratora.
 4. Kontrahentem są wszystkie osoby, które kontaktują się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego mieszczonego na stronie internetowej www.move-in.pl lub innego narzędzia teleinformatycznego w celach związanych z realizacją i obsługą przedsięwzięć deweloperskich.
 5. Administrator danych może przetwarzać dane w celach związanych z realizacją przedsięwzięć deweloperskich i innych działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Administrator danych informuje, że może przetwarzać dane osobowe w formie ich opracowywania lub udostępniania do podmiotów związanych z realizacją i obsługą przedsięwzięcia deweloperskiego. Dane w szczególności mogą być przekazywane do biura rachunkowego świadczącego usługi księgowe dla Administratora danych oraz banków kredytujących przedsięwzięcie deweloperskie, do uprawnionych organów administracji publicznej, do banków kredytujących Klientów, do podmiotów odpowiedzialnych za rozliczanie efektów działań Kontrahentów Administratora w ramach oferowanych przez nich produktów i usług powiązanych z produktami
  i usługami Administratora przykładowo: rozliczenia współpracujących
  z Administratorem  pośredników, firm od wykończenia pod klucz, doradców finansowych.
 7. Administrator może przetwarzać dane w celu analizy danych dla lepszego doboru usług i produktów do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach
 8. Administrator danych informuje, że może przetwarzać dane w celach związanych z świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu i przesyłaniem aktualnych informacji za pośrednictwem dostępnych narzędzi teleinformatycznych w sposób zarówno indywidualny jak również w formie korespondencji seryjnej.
 9. Administrator danych informuje, że może przetwarzać dane w celu ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z rękojmi sprzedanej nieruchomości.
 10. Administrator działa w oparciu o przepisy RODO,   cele związane z przetwarzaniem danych głownie opierają się poniższych przepisach;
  1. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości reklamy, promocji i oferowania produktów i usług.
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą.
  3. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – przetwarzanie danych osobowych za zgodą.
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości weryfikacji współpracy z partnerami biznesowymi.
  5. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowaniu wiedzy o Klientach.
  6. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  7. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  8. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  9. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości.
 11. Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria wynikają z przepisów RODO lub innych obowiązujących Administratora przepisów, przechowanie danych głownie opiera się na poniższych zasadach, gdzie dane mogą być przechowywane:
  1. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
  2. Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od  ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
  3. Od momentu zebrania danych w związku z planowanym zawarciem lub zawarciem umowy dotyczącej danego działania promocyjnego do czasu jej rozstrzygnięcia.
  4. Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących Administratora i Klienta lub/i Kontrahenta stosunku prawnych (w tym umów), oraz 6 miesięcy od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili.
  5. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
  6. Co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 12. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres, numery seryjny dokumentów tożsamości, numer identyfikacji podatkowej, powszechny elektroniczny system ewidencji ludności lub inny równoważny w przypadku obcokrajowców, nr telefonu, adres e-mail oraz adres IP Użytkownika.
 13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania z formularza kontaktowego lub innych narzędzi teleinformatycznych do kontaktu z Administratorem
 14. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza kontaktowego lub wyrażania zgodny za pośrednictwem innych narzędzi teleinformatycznych.
 15. Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@move-in.pl
 16. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
 17. Administrator spełnia wszelkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , jak również jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 18. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 19. Informujemy, że wszelkie elementy zielone, rzeczy ruchome, wygląd zewnętrzny budynków realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich oraz sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, przedstawione w wizualizacjach na stronie www.move-in.pl, mają charakter poglądowy i stanowią jedynie ogólny, przewidywany sposób wykonania inwestycji. Oznacza to, że wizualizacje te nie przedstawiają ostatecznych, docelowych właściwości inwestycji wraz z najbliższym otoczeniem i tym samym nie stanowią próbki lub wzoru w rozumieniu art. 5561 § 1pkt 2 KC. Sposób wykonania inwestycji, w tym zagospodarowania nieruchomości wspólnej/jej części oraz nieruchomości sąsiednich może się w pewnym zakresie zmienić. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące nabywanych nieruchomości, w tym sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej, umowie przedwstępnej oraz projekcie architektonicznie – budowlanym, który pozostaje do wglądu dla zainteresowanych nabywców w siedzibie dewelopera.
  Przedstawione na stronie internetowej www.move-in.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

Regulamin strony internetowej

 1. Strona internetowa (zwana w treści polityki prywatności Serwisem), znajdująca się pod adresem www.move-in.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, jest własnością spółki Move-in Sp. z o.o. Kryniczno , ul. Parkowa 7 55-114 Wisznia Mała, KRS: 0000393624, NIP: 9151783708, REGON: 021685421.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Administrator; Move-in Sp. z o.o. jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem move-in.pl
  2. Adres e-mail Użytkownika; adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  3. Formularz kontaktowy; aplikacja elektroniczna, znajdująca się w Serwisie pozwalająca na skontaktowania się z Administratorem,
  4. Użytkownik; osoba korzystająca z Serwisu.
  5. Regulamin; Polityka prywatności i niniejszy regulamin
 3. Każda osoba, która korzysta z Serwisu staje się Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik korzystając z serwisu przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie i Polityce prywatności.
 5. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu.
 7. Administrator Serwisu umieszcza w nim informacje o charakterze informacyjnym. Informacje umieszczane są w zakresie i terminach uznanych przez Administratora.
  W żadnym aspekcie treści Serwisu nie stanowią oferty handlowej, oferty zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Oferta handlowa w rozumieniu przepisów dostępna jest jedynie w siedzibie i biurach spółki
  i może zostać złożona wyłącznie osobom i podmiotom znanym Administratorowi, których dane identyfikacyjne Move-in Sp. z o.o. posiada. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji, w szczególności zakupu mieszkań, domów ani lokali.
 8. Treści zawarte i prezentowane w Serwisie, w tym logotypem spółki, logotypy inwestycji, nazwy projektów, render, grafik, wizualizacje, teksty, opisy, zdjęcia, są własnością spółki Move-in Sp. z o.o. Kryniczno, ul. Parkowa 7 55-114 Wisznia Mała i podlegają ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Powyższy zapis nie wyłącza prawa do drukowania lub zapisywania na nośnikach danych strony www i jej załączników, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw dot. znaków towarowych.
 9. Bez zgody Administratora, żadna część Serwisu nie może być odtwarzana publicznie, wykorzystana zarobkowo, poprzez jej kopiowanie w całości lub części lub w inny sposób wykorzystywana, jak również nie może być modyfikowana. Ewentualne użycie niezarobkowe nie może naruszać dobrych obyczajów, norm społecznych.
 10. Treści Serwisu nie mogą być prezentowane na stronach o charakterze nieetycznym, pornograficznym i zabronionych prawem.
 11. W przypadku wykorzystania niezarobkowego treści Serwisu, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega, że wykorzystanie takie jest dopuszczalne wyłącznie przez wskazanie źródła www.move-in.pl.
 12. Za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w przypadku naruszeń stwierdzonych przez Move-in Sp. z o.o. roszczenia odpowiedzialności będą wynikały Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sposób wykorzystania informacji Serwisu lub szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość serwisów innych podmiotów, do których linki znajdują się w Serwisie.
 14. Dostęp do Serwisu ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie, gdzie za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość pozyskiwania informacji o nieruchomościach prezentowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, m.in. lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz domach oferowanych do sprzedaży.
 15. Kontakt z Administratorem obywa się za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz wskazanego na stronie adresu email i numeru telefonicznego.
 16. Administrator zobowiązuje się potwierdzania rozmów o treści handlowej przesłaniem wiadomości email potwierdzającej treścią ustalenia słowne, gdzie ich treść może zostać niezaakceptowana przez Użytkownika.
 17. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian modyfikacji funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych usług, modyfikowania bądź usuwania treści, w tym podanych cen nieruchomości zawartych w Serwisie, w tym informacji o dostępnej ofercie.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu lub zakłóceń spowodowanych działaniem sił wyższych.
 19. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
Masz pytania? Skontaktuj się!

Jesteś zainteresowany?

Zadzwoń +48 606 758 300

lub uzupełnij swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres poczty elektronicznej wiadomości informacji handlowych dotyczących zakresu działalności Move-in Sp. z o.o. (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Akceptuję warunki korzystania z formularza kontaktowego